7 loại nước thải được miễn phí bảo vệ môi trường

THỨ TƯ, 06/05/2020 09:23:46

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 53/2020/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; trong đó có những điểm mới về đối tượng chịu phí cũng như mức phí.

Nghị định quy định 7 trường hợp được miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Đó là, nước xả ra từ các nhà máy thủy điện. Nước biển dùng vào sản xuất muối xả ra. Nước thải sinh hoạt của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các xã; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các phường, thị trấn chưa có hệ thống cấp nước sạch... Nước làm mát (theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường) không trực tiếp tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm, có đường thoát riêng. Nước thải từ nước mưa tự nhiên chảy tràn. Nước thải từ các phương tiện đánh bắt thủy sản của ngư dân. Nước thải của các hệ thống xử lý nước thải tập trung khu đô thị (theo quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 6.8.2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải) đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường theo quy định trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.

Nghị định mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7.2020, thay thế Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 16.11.2016.