Được để lại 50% mức thu phí sở hữu công nghiệp

THỨ NĂM, 14/05/2020 17:47:21

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 31/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Theo đó, tổ chức thu phí được để lại 50% (thay cho mức 85% hiện nay) số tiền phí thu được để trang trải các chi phí cho thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phí và lệ phí; nộp 50% (thay cho mức 15% hiện nay) số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung điểm 6.2 mục B của biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC. Cụ thể, phí thực hiện thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp (đối với mỗi kiểu dáng công nghiệp) có nguồn gốc Việt Nam, không bao gồm các khoản phí phải nộp cho văn phòng quốc tế đối với kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu, đều ở mức 2 triệu đồng.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2020.