Giảm 30% mức thu phí trong lĩnh vực y tế

THỨ SÁU, 17/07/2020 08:43:29

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 64/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế.

Theo đó, từ ngày 8.7.2020 đến hết ngày 31.12.2020, tổ chức, cá nhân khi đề nghị cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực y tế nộp phí bằng 70% mức thu phí quy định tại điều 1 Thông tư số 11/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Tài chính (mức giảm30%). Cụ thể, phí thẩm định cấp giấy phép khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế là 2,45 triệu đồng/hồ sơ (mức cũ: 3,5 triệu đồng/hồ sơ). Phí thẩm định xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế 420.000 đồng/hồ sơ (mức cũ: 600.000 đồng/hồ sơ).

Thông tư cũng nêu rõ, giảm 30% mức thu phí quy định tại phần II, phần III, các mục 2, 3, 5, 6, 7, 8 và 9 phần IV, phần V biểu mức thu phí trong lĩnh vực y tế ban hành kèm theo Thông tư số 278/2016/TT-BTC. Theo đó, phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế là 1,4 triệu đồng/hồ sơ (mức cũ: 2 triệu đồng/hồ sơ). Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận lương y 1.750.000 đồng/lần (mức cũ: 2,5 triệu đồng/lần).

Kể từ ngày 1.1.2021 trở đi, nộp phí trong lĩnh vực y tế theo điều 1 Thông tư 11/2020/TT-BTC và biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 278/2016/TT-BTC.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 8.7.2020 đến hết ngày31.12.2020.