Hỗ trợ 100% chi phí thành lập HTX

THỨ TƯ, 18/11/2020 10:38:57

Đây là nội dung trong Quyết định số 1804/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025, có hiệu lực từ ngày 13.11.2020.

Để hỗ trợ, phát triển khu vực kinh tế tập thể, HTX, hợp tác cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó đặc biệt chú trọng đến nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ của thành viên, chương trình hỗ trợ hợp tác phát triển kinh tế tập thể đặt ra mục tiêu thành lập thêm 10.000 tổ chức kinh tế tập thể (bao gồm: HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác), thu hút khoảng 8 triệu thành viên tham gia các tổ chức kinh tế tập thể. Trong đó, nội dung thực hiện bao gồm: Hỗ trợ cung cấp thông tin, tư vấn, tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về kinh tế tập thể, HTX; hỗ trợ, tư vấn xây dựng hoặc sửa đổi điều lệ, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục sắp xếp, củng cố lại tổ chức, hoạt động của tổ chức kinh tế tập thể. Nguồn kinh phí và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương bảo đảm 100%.

Ngoài ra, trong quyết định còn đề cập đến một số mục tiêu khác như: 100% số HTX, liên hiệp HTX tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật HTX; 60% tổng số HTX, liên hiệp HTX hoạt động từ loại khá trở lên, 20% số cán bộ quản lý HTX tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở lên trong tất cả các ngành, nghề lĩnh vực; xây dựng 3.000 mô hình tổ chức kinh tế tập thể ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững; 50% tổng số tổ chức kinh tế tập thể, HTX có liên kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ để thực hiện chương trình trong kế hoạch trung hạn và kế hoạch hằng năm giai đoạn 2021-2025.