Lấn chiếm đất có thể bị phạt đến 1 tỷ đồng

THỨ SÁU, 27/12/2019 10:42:42

Theo Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai vừa được Chính phủ ban hành thì lấn chiếm đất sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng.

Theo đó, trường hợp lấn chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn thì có thể bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng đối với diện tích đất lấn chiếm dưới 0,05 ha; phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với diện tích đất lấn chiếm từ 0,05 ha đến dưới 0,1 ha...

Trường hợp lấn chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn sẽ bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với diện tích đất lấn chiếm dưới 0,05 ha; phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với diện tích đất lấn chiếm từ 0,05 ha đến dưới 0,1 ha; phạt tiền từ 10-30 triệu đồng đối với diện tích đất lấn chiếm từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha...

Trường hợp lấn chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn thì có thể bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với diện tích đất lấn chiếm dưới 0,02 ha; phạt tiền từ 5-7 triệu đồng đối với diện tích đất lấn chiếm từ 0,02 ha đến dưới 0,05 ha...

Trường hợp lấn chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn thì phạt tiền từ 10-20 triệu đồng nếu diện tích đất lấn chiếm dưới 0,05 ha; phạt tiền từ 20-40 triệu đồng nếu diện tích đất lấn chiếm từ 0,05ha đến dưới 0,1 ha; phạt tiền từ 40-100 triệu đồng nếu diện tích đất lấn chiếm từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha; phạt tiền từ 100-200 triệu đồng nếu diện tích đất lấn chiếm từ 0,5 đến dưới 1ha; phạt tiền từ 200-500 triệu đồng nếu diện tích đất lấn chiếm từ 1 ha trở lên.

Trường hợp lấn chiếm đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 2 lần mức xử phạt đối với loại đất tương ứng quy định nêu trên và mức phạt tối đa không quá 500 triệu đồng đối với cá nhân, không quá 1 tỷ đồng đối với tổ chức.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5.1.2020.