Liên thông thủ tục thành lập doanh nghiệp

THỨ TƯ, 21/10/2020 12:00:02

Các cơ quan đăng ký kinh doanh, quản lý nhà nước về lao động; bảo hiểm xã hội; thuế sẽ cùng phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp...


Việc phối hợp, liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết thủ tục thành lập doanh nghiệp được thực hiện qua phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu số giữa các hệ thống công nghệ thông tin 
Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp (DN), chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), đăng ký sử dụng hóa đơn của DN. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15.10.2020.

Nghị định quy định cơ quan đăng ký kinh doanh là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký thành lập DN, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia BHXH, đăng ký sử dụng hóa đơn của DN. Việc phối hợp, liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện qua phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu số giữa các hệ thống công nghệ thông tin.

Cơ quan quản lý nhà nước về lao động, cơ quan BHXH, cơ quan thuế không yêu cầu DN, chi nhánh, văn phòng đại diện cung cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký DN, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, các thông tin về đăng ký DN đã được chia sẻ từ cơ quan đăng ký kinh doanh trừ tên, mã số DN, chi nhánh, văn phòng đại diện khi thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan.

Về quy trình phối hợp, liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan BHXH, nghị định quy định sau khi cấp đăng ký thành lập DN, chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ quan đăng ký kinh doanh chia sẻ thông tin về giấy chứng nhận đăng ký DN, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và thông tin về tổng số lao động dự kiến, ngành, nghề kinh doanh, phương thức đóng BHXH của DN, chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan BHXH.

Khi có sự thay đổi nội dung đăng ký DN, chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ quan đăng ký kinh doanh chia sẻ thông tin về giấy chứng nhận đăng ký DN, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan BHXH. Mã số DN, mã số chi nhánh, văn phòng đại diện được sử dụng làm mã số đơn vị tham gia BHXH.

Khi DN, chi nhánh, văn phòng đại diện đóng BHXH, cơ quan BHXH chia sẻ thông tin về số lượng lao động đóng BHXH cho cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện quản lý nhà nước đối với DN sau đăng ký thành lập.

Quy trình phối hợp, liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trong đăng ký sử dụng hóa đơn được quy định như sau: Trường hợp hồ sơ đăng ký thành lập DN, chi nhánh, văn phòng đại diện đã hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh chia sẻ thông tin đăng ký thành lập của DN, chi nhánh, văn phòng đại diện và thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn của DN, chi nhánh cho cơ quan thuế.

Cơ quan thuế chia sẻ thông tin về mã số DN, mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, phân cấp cơ quan thuế quản lý trực tiếp được tạo tự động bởi Hệ thống thông tin đăng ký thuế cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trên cơ sở thông tin do cơ quan thuế phản hồi, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký DN, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và thông báo về cơ quan thuế quản lý cho DN, chi nhánh, văn phòng đại diện. DN, chi nhánh có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật.
PHAN THU PHƯƠNG