Mức tiền pháp nhân phải nộp để bảo đảm thi hành án

THỨ TƯ, 01/11/2017 08:05:00

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 115/2017/NĐ-CP ngày 16.10.2017 quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp.

Theo đó, mức tiền mà pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án phạt tiền do cơ quan tiến hành tố tụng quyết định trong từng trường hợp cụ thể, nhưng không dưới 50% và không cao hơn mức phạt tiền cao nhất quy định tại điều khoản được áp dụng để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với pháp nhân thương mại.

Về mức tiền nộp để bảo đảm thi hành nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, nghị định quy định trong trường hợp điều khoản được áp dụng để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với pháp nhân thương mại có tình tiết quy định mức thiệt hại về tài sản thì mức tiền nộp không dưới 50% và không cao hơn mức thiệt hại cao nhất về tài sản quy định tại điều khoản đó. Trong trường hợp điều khoản được áp dụng không có tình tiết quy định mức thiệt hại về tài sản thì tùy từng trường hợp, cơ quan tiến hành tố tụng có thể áp dụng các biện pháp để xác định mức thiệt hại làm cơ sở cho việc quyết định mức tiền cụ thể; mức tiền này không cao hơn mức thiệt hại thực tế đã được xác định.

Nghị định cũng chỉ rõ tiền được nộp để bảo đảm thi hành án là Việt Nam đồng hoặc ngoại tệ thuộc sở hữu hợp pháp của pháp nhân. Pháp nhân nộp tiền tại Kho bạc Nhà nước.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2018.