Nhân viên làm việc tại điểm bưu điện - văn hóa xã được ký hợp đồng

THỨ BA, 26/11/2019 09:16:52

Nhân viên làm việc tại điểm bưu điện - văn hóa xã được ký hợp đồng, hưởng thù lao và các chế độ khác theo thỏa thuận với doanh nghiệp được giao quản lý hệ thống điểm bưu điện - văn hóa xã...

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 11/2019/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 2.8.2013 quy định về hoạt động của điểm bưu điện - văn hóa xã.

Theo đó, nhân viên làm việc tại điểm bưu điện - văn hóa xã được ký hợp đồng, hưởng thù lao và các chế độ khác theo thỏa thuận với doanh nghiệp được giao quản lý hệ thống điểm bưu điện - văn hóa xã, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan. Bên cạnh đó, thông tư cũng bổ sung quy định về “Cung ứng các dịch vụ bưu chính” (khoản 1 điều 5). Cụ thể, theo quy định hiện hành tại Thông tư 17: Các điểm bưu điện - văn hóa xã phải bảo đảm việc cung ứng các dịch vụ bưu chính sau: Dịch vụ thư cơ bản có khối lượng đến 2 kg và dịch vụ phát hành báo chí công ích theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các dịch vụ bưu chính khác theo yêu cầu của Nhà nước. Với nội dung này, Thông tư 11 nêu rõ các điểm bưu điện - văn hóa xã cung ứng các dịch vụ bưu chính sau: Dịch vụ thư cơ bản, có địa chỉ nhận, có khối lượng đơn chiếc đến 2 kg và dịch vụ phát hành báo chí công ích theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; các dịch vụ bưu chính khác theo yêu cầu của Nhà nước.

Như vậy, Thông tư 11 bổ sung thêm nội dung cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2020.