Quỹ từ thiện phải công bố công khai các khoản đóng góp

THỨ NĂM, 28/11/2019 12:42:30

​Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Theo đó, trước ngày 31.3 hằng năm, quỹ xã hội, quỹ từ thiện có trách nhiệm công bố công khai các khoản đóng góp trên phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, báo cáo tình hình tài chính, tổ chức, hoạt động với cơ quan cấp giấy phép thành lập, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực hoạt động của quỹ cũng như UBND cấp tỉnh nơi quỹ đặt trụ sở trước ngày 31.12.

Riêng những quỹ được thành lập từ các nguồn tài sản hiến tặng hoặc theo hợp đồng ủy quyền, di chúc mà không tổ chức quyên góp, nhận tài trợ thì hằng năm phải dành tối thiểu 5% tổng số tài sản để tài trợ cho các chương trình, dự án phù hợp với mục đích hoạt động của quỹ.

Ngoài ra, nghị định nêu rõ, tuyệt đối cấm lợi dụng việc thành lập và tổ chức các hoạt động của quỹ làm ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân; gây phương hại đến lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng. Đặc biệt, cấm lợi dụng quỹ để tư lợi, gian dối về tài chính hoặc thực hiện các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố…

Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu giúp UBND cấp tỉnh trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với quỹ hoạt động ở địa phương; thẩm định, lấy ý kiến bằng văn bản của sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà quỹ hoạt động; trình UBND cấp tỉnh giải quyết các thủ tục về quỹ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh; hướng dẫn Phòng Nội vụ cấp huyện về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý quỹ...

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15.1.2020.