Sửa đổi, bổ sung quy định bán đấu giá tài sản thi hành án

THỨ NĂM, 26/03/2020 10:38:45

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 33/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

Trong đó, nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 và khoản 5 điều 27 quy định bán đấu giá và xử lý kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án. Theo đó, trước khi bán đấu giá tài sản lần đầu đối với tài sản thuộc sở hữu chung mà có nhiều chủ sở hữu chung đề nghị mua phần tài sản của người phải thi hành án theo giá đã định, chấp hành viên thông báo cho các chủ sở hữu chung đó thỏa thuận người được quyền mua. Nếu không thỏa thuận được, chấp hành viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người được mua tài sản.

Trường hợp trong cùng một cuộc đấu giá mà có nhiều tài sản được đấu giá thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự yêu cầu tổ chức đấu giá thực hiện đấu giá theo thứ tự tài sản có giá trị lớn nhất. Trường hợp số tiền thu được đã đủ để thi hành nghĩa vụ và các chi phí theo quy định thì không tiếp tục đấu giá các tài sản còn lại.

Người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp tiền vào tài khoản cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm. Trong thời hạn không quá 30 ngày, trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày, kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền, cơ quan thi hành án dân sự phải tổ chức giao tài sản cho người mua được tài sản, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1.5.2020.