2 địa phương không còn hộ được hỗ trợ về nhà ở

THỨ HAI, 06/04/2020 09:03:36

2 địa phương sẽ không còn hộ nào thuộc diện hỗ trợ là TPHải Dương và huyện Kim Thành. Nguyên nhân do nhiều hộ nghèo đã thoát nghèo, nhiều hộ không còn nhu cầu về nhà ở.

UBND tỉnh đã quyết định điều chỉnh một số nội dung trong Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, điều chỉnh mục tiêu đến hết năm 2020 hỗ trợ nhà ở cho 2.905 hộ xuống 855 hộ.

2 địa phương sẽ không còn hộ nào thuộc diện hỗ trợ là TP Hải Dương và huyện Kim Thành. Nguyên nhân do nhiều hộ nghèo đã thoát nghèo, nhiều hộ không còn nhu cầu về nhà ở. 
    HV