Đài Phát thanh cấp huyện tăng thời lượng tuyên truyền Đại hội 

THỨ SÁU, 23/10/2020 06:00:55

Từ đầu tháng 10 đến nay, Đài Phát thanh các huyện, thị xã, thành phố đã tăng tần suất phát sóng 5 lần/ngày (tăng 3 lần/ngày so với trước) và phát cả chủ nhật, trong đó tăng cường tuyên truyền về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 


Các đài phát thanh cấp huyện tăng cường thời lượng tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
Đài phát thanh cấp huyện đang duy trì lịch tiếp âm, phát sóng đầy đủ các chương trình và thông báo kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến việc tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Hướng dẫn Đài Truyền thanh cấp xã thông tin, tuyên truyền thường xuyên, kịp thời về công tác chuẩn bị đại hội, các hoạt động chào mừng trên hệ thống loa truyền thanh tới các thôn, khu dân cư. Các đơn vị còn cộng tác viết, sản xuất tin, bài với các cơ quan tuyên truyền trong tỉnh để thông tin, tuyên truyền về đại hội. 
ĐỖ QUYẾT