Gần 98% số vụ việc do Thanh tra nhân dân cấp xã kiến nghị được xem xét, giải quyết

THỨ SÁU, 22/01/2021 08:42:59

Năm 2020, Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trong tỉnh đã thanh tra, phát hiện và kiến nghị với chính quyền 1.074 vụ việc, trong đó 1.050 vụ việc được chính quyền và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, đạt 97,8%.

Ban Giám sát của cộng đồng đã tổ chức giám sát 342 dự án đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi của nhân dân ở cấp xã, trong đó có 327 dự án đầu tư đúng quy định, 1 dự án có vi phạm, 14 dự án chưa xác định.

MTTQ, Ban công tác Mặt trận, tổ hòa giải ở thôn, khu dân cư đã tham gia hòa giải được 989 vụ việc mâu thuẫn trên địa bàn dân cư, phối hợp tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời phản ánh, kiến nghị cấp ủy, chính quyền giải quyết.
PV