Hội Nông dân tỉnh thành lập thêm 12 mô hình truyền thông phòng chống bạo lực gia đình

THỨ NĂM, 02/07/2020 13:32:28

Hội Nông dân tỉnh đã thành lập 12 mô hình truyền thông lồng ghép phòng chống bạo lực gia đình tại 12 huyện, thị xã, thành phố, nâng tổng số lên 60 mô hình trong toàn tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã thành lập 12 mô hình truyền thông lồng ghép phòng chống bạo lực gia đình tại 12 huyện, thị xã, thành phố, đạt chỉ tiêu kế hoạch cả năm, nâng tổng số lên 60 mô hình trong toàn tỉnh.

Thông qua các mô hình, Hội Nông dân tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình...                                                                                                               

HUYỀN TRANG