Kim Thành phát huy truyền thống, vững bước đi lên

THỨ HAI, 27/01/2020 13:21:04

2019 là năm bản lề có tính quyết định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2021).

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển khá toàn diện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 18,9%, dịch vụ tăng 19,6%.

Thu ngân sách tăng 60,1% dự toán tỉnh giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 52,5 triệu đồng. Tất cả các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong năm, huyện có 73 doanh nghiệp đăng ký thành lập, 186 hộ cá thể đăng ký kinh doanh, tổng vốn đăng ký đầu tư trên 103 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được duy trì, phát triển; hệ thống kết cấu hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư; chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và an sinh xã hội được bảo đảm.

Trong năm, huyện trích Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ xây dựng 24 căn nhà cho hộ nghèo, với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường, thực hiện tốt công tác tuyển quân năm2020.

An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Huyện triển khai kịp thời, hiệu quả kế hoạch điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn. Hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng cao. Cải cách hành chính đạt nhiều kết quả. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới. Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và tỉnh, trong đó có Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kịp thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kết luận để lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn.

Duy trì, tổ chức tốt hội nghị giao ban bí thư chi bộ nông thôn, hội nghị báo cáo viên và hội nghị tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Thực hiện nghiêm túc chế độ cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ nông thôn. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác dân vận đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thực hiện tốt việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và các cơ quan, đơn vị, trường học theo đề án, kế hoạch đề ra.

MTTQ và các đoàn thể nhân dân tích cực tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động...

Phát huy những thành tích, kết quả đạt được năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Thành tiếp tục đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Đó là: giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản tăng 3,8%; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 16,74%; ngành dịch vụ tăng 16,9%; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản đạt 150 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng trên 10% dự toán tỉnh giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,38%. Huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

NGUYỄN HỮU TIẾN, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kim Thành