Làm rõ quá trình hình thành mâu thuẫn làm nảy sinh xung đột xã hội

THỨ TƯ, 02/10/2019 20:00:41

Đề tài tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận, kinh nghiệm thực tiễn về nhận diện những mâu thuẫn làm nảy sinh xung đột xã hội.


Hội nghị nghiệm thu công trình khoa học và công nghệ cấp cơ sở của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Chiều 2.10, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở công trình khoa học và công nghệ “Nhận diện những mâu thuẫn làm nảy sinh xung đột xã hội trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đô thị hoá ở Hải Dương hiện nay”. Đề tài do Thạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo làm chủ nhiệm. 

Đề tài tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận, kinh nghiệm thực tiễn về nhận diện những mâu thuẫn làm nảy sinh xung đột xã hội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam và Hải Dương; thực trạng, nguyên nhân, thực tiễn giải quyết và phòng ngừa. Đề tài đề xuất những giải pháp cơ bản giải quyết và phòng ngừa mâu thuẫn...

Đồng chí Vương Đức Sáng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu và các thành viên hội đồng đánh giá đề tài có nhiều giá trị thực tiễn, được thực hiện nghiêm túc, công phu với phần điều tra xã hội học đã làm rõ quá trình hình thành mâu thuẫn làm nảy sinh xung đột xã hội tại tỉnh. Đề tài cũng đã đề xuất được giải pháp giải quyết và phòng ngừa những mâu thuẫn... Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu sắp xếp, kết cấu lại một số nội dung cho logic; bổ sung dấu hiệu nhận diện mâu mâu thuẫn và có thêm đánh giá thực tiễn đối với tỉnh Hải Dương...

Hội đồng thẩm định đánh giá đề tài đủ điều kiện nghiệm thu cấp tỉnh. 
NINH THÀNH