Nam Sách: Hơn 677 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo"

THỨ NĂM, 05/12/2019 09:01:03

Kết thúc đợt vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" (từ ngày 17.10-30.11), MTTQ hai cấp huyện Nam Sách đã vận động được hơn 677 triệu đồng.

Trong đó, cấp huyện vận động được hơn 63 triệu đồng, cấp xã hơn 614 triệu đồng. Các xã vận động được nhiều là Đồng Lạc hơn 54,5 triệu đồng, An Lâm 51,8 triệu đồng, thị trấn Nam Sách 46,8 triệu đồng. Từ nguồn quỹ vận động, MTTQ hai cấp huyện Nam Sách hỗ trợ các hộ nghèo xây nhà "đại đoàn kết", hỗ trợ đột xuất, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn...
NGỌC HÙNG