Ninh Giang tạo tiền đề phát triển

THỨ HAI, 27/01/2020 23:56:05

Năm 2020, Ninh Giang đặt mục tiêu tăng trưởng toàn diện về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước từ 10% trở lên so với kế hoạch tỉnh giao...Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, năm 2019, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Ninh Giang đã vượt qua mọi khó khăn,  đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. 

Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá. Huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16 trong tổng số 19 chỉ tiêu cơ bản đề ra, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch. Năm 2019, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt 8.053 tỷ đồng, vượt 1,7% kế hoạch năm, tăng 930 tỷ đồng so với năm 2018. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 3.620 tỷ đồng, chiếm 44,9% cơ cấu kinh tế, vượt 7% kế hoạch, tăng 505 tỷ đồng. Đặc biệt, 2019 là năm huyện có tổng mức thu ngân sách nhà nước cao nhất từ trước đến nay, đạt trên 165,1 tỷ đồng, vượt 98,8% kế hoạch. 

Năm 2019, cùng với một số địa phương khác trong tỉnh, Ninh Giang đã triển khai có hiệu quả Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2021. Là huyện có nhiều xã phải sáp nhập nhất tỉnh, Ninh Giang đã triển khai từng bước đi thận trọng, sáng tạo, bảo đảm đúng quy trình trong sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức xã. 

Công tác tiếp nhận, bàn giao tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất… trong quá trình sáp nhập được bảo đảm. Đến nay, huyện đã hoàn thành sắp xếp 14 đơn vị hành chính cấp xã cũ, thành lập 6 đơn vị hành chính cấp xã mới bảo đảm đúng quy trình, quy định, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được đẩy mạnh. Huyện đã huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng NTM. Năm 2019, bình quân mỗi xã đạt 18,5 tiêu chí NTM, tăng 0,9tiêu chí so với năm 2018. Chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên. Cơ sở hạ tầng và các thiết chế văn hóa của địa phương được đầu tư xây dựng, nâng cấp và phát huy hiệu quả. 

Huyện Ninh Giang quan tâm cải cách hành chính

Cùng với phát triển kinh tế, Ninh Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển văn hóa - xã hội gắn với thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Năm qua, huyện có thêm 4 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số lên 68 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác an sinh xã hội, hoạt động từ thiện, nhân đạo được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân quan tâm thực hiện. Huyện đã thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội địa phương.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Huyện ủy Ninh Giang thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện.

Quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra giữ gìn kỷ luật Đảng được chú trọng. Việc tự phê bình và phê bình được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị được đề cao. Sự đoàn kết thống nhất trong Đảng được tăng cường. 

Năm 2020, Ninh Giang đặt mục tiêu tăng trưởng toàn diện về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước từ 10% trở lên so với kế hoạch tỉnh giao; xây dựng 3 xã còn lại về đích, huyện hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM. Những kết quả đạt được trong năm2019 là tiền đề để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Giang tiếp tục vươn lên thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020.

PHẠM VĂN KHẢNH, Bí thư Huyện ủy Ninh Giang