Phối hợp thực thi chính sách, pháp luật về môi trường

THỨ SÁU, 25/01/2019 11:34:32

Sáng 24.1, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) ký kết thực hiện chương trình phối hợp với Hội Luật gia tỉnh trong xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật về TNMT giai đoạn 2018-2023.


Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường và Hội Luật Gia tỉnh ký kết phối hợp trong công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường
Theo đó, Hội Luật gia tỉnh tăng cường tổ chức các hoạt động nghiên cứu các chính sách, luật pháp về quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. Tham gia tư vấn, phản biện, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật có liên quan đến lĩnh vực TNMT. Hội viên của Hội Luật gia tỉnh tích cực tham gia, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực này. Sở TNMT sẽ cung cấp kịp thời thông tin, ấn phẩm, hỗ trợ kỹ thuật, chuyên gia giúp Hội Luật gia tỉnh trong hoạt động nghiên cứu, phản biện, giám sát, phát hiện, kiến nghị, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về TNMT. Đồng thời, phối hợp với Hội Luật gia tỉnh thường xuyên tổ chức các hội thảo, đối thoại, diễn đàn liên quan đến việc thực hiện chính sách bảo vệ môi trường.
LAN ANH