Phòng dịch Covid-19 tại nơi chi trả lương hưu

THỨ BA, 04/08/2020 17:16:39

Ngành bảo hiểm xã hội đôn đốc Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả cho người nhận bằng tiền mặt phù hợp tại từng thời điểm, từng địa bàn, bảo đảm an toàn, không tập trung đông người.

Đây là chỉ đạo của UBND tỉnh đối với ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bưu điện tỉnh về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng qua bưu điện trong thời gian tiếp tục phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, ngành BHXH đôn đốc Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả cho người nhận bằng tiền mặt phù hợp tại từng thời điểm, từng địa bàn, bảo đảm an toàn, không tập trung đông người. Truyền thông về phương thức, thời gian, địa điểm, các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian chi trả để người hưởng biết và thực hiện. Kịp thời báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh  biện pháp phòng chống dịch tại các điểm, thời gian phù hợp với mức độ diễn biến của dịch trong tháng 8 và những tháng tiếp theo.

Bưu điện tỉnh cần xây dựng phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp bằng tiền mặt từ tháng 8 và các tháng sau linh hoạt, phù hợp với mức độ nguy cơ và diễn biến dịch bệnh. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại nơi chi trả. Trang bị nước sát khuẩn miễn phí tại tất cả các bưu cục. Yêu cầu nhân viên bưu điện, người dân đeo khẩu trang và giữ khoảng cách phù hợp. UBND cấp huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạo mọi điều kiện hỗ trợ cơ quan bưu điện để việc chi trả diễn ra thuận lợi, an toàn...
THANH HOA