Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị đơn giản hóa 14 thủ tục hành chính

THỨ NĂM, 29/10/2020 11:24:12

10 thủ tục được kiến nghị giảm thời hạn giải quyết; 9 thủ tục được kiến nghị cắt giảm giấy tờ, thành phần hồ sơ...

Từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) trong các lĩnh vực tài nguyên nước, đo đạc bản đồ theo kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" năm2020 trên địa bàn tỉnh. Qua đó, sở đã kiến nghị đơn giản hóa 14/15 TTHC. 10 thủ tục được kiến nghị giảm thời hạn giải quyết; 9 thủ tục được kiến nghị cắt giảm giấy tờ, thành phần hồ sơ hoặc kiến nghị quy định rõ thành phần, số lượng hồ sơ cho phù hợp; 13 thủ tục được kiến nghị quy định bổ sung cách thức nộp hồ sơ hoặc tách ra quy định rõ trình tự thực hiện cho phù hợp.

Sở Tài nguyên và Môi trường còn kiến nghị bãi bỏ việc thu phí trong 4 thủ tục về tài nguyên nước; phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp huyện thực hiện 2thủ tục; kiến nghị sửa đổi, bổ sung 2 nghị định, 1 thông tư và 1nghị quyết của HĐND tỉnh.

VỊ THỦY