Sở Tài nguyên và Môi trường: Kiến nghị đơn giản hóa 14 thủ tục hành chính

THỨ NĂM, 21/01/2021 08:30:25

Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị đơn giản hóa 14 thủ tục, trong đó có một số thủ tục đề nghị giảm thời hạn giải quyết hoặc quy định rõ thành phần, số lượng hồ sơ cho phù hợp.

Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính các lĩnh vực tài nguyên nước, đo đạc bản đồ theo kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn theo quyết định của UBND tỉnh. 

Sau khi rà soát, Sở TNMT đã kiến nghị đơn giản hóa 14 thủ tục, trong đó có một số thủ tục đề nghị giảm thời hạn giải quyết hoặc quy định rõ thành phần, số lượng hồ sơ cho phù hợp. Sở TNMT cũng kiến nghị bãi bỏ việc thu phí trong 4 thủ tục về tài nguyên nước và phân cấp, ủy quyền cho cấp huyện thực hiện 2 thủ tục. 

PV