Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật

THỨ TƯ, 17/06/2020 11:30:43

Việc tham mưu ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật góp phần cải cách thủ tục hành chính, minh bạch thông tin.

Từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật thuộc các nội dung thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; quy định bảng giá đất giai đoạn 2020-2024; sửa đổi quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt... trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã phối hợp với Sở Tư pháp lập danh mục tham mưu UBND tỉnh ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của tỉnh; rà soát, tham mưu công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019.

Việc tham mưu ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật góp phần cải cách thủ tục hành chính, minh bạch thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận các quy định về đất đai, môi trường. 

VỊ THỦY