Cập nhật tên xã mới trên biển của trạm y tế

THỨ HAI, 20/07/2020 09:06:37

Trạm y tế xã tại một số xã sáp nhập đã chính thức hoạt động kể từ ngày 1.1.2020. Tuy nhiên đến nay, biển tên của một số trụ sở chính, cơ sở thuộc trạm y tế xã mới vẫn là tên các xã cũ.

Ngày 10.12.2019, Sở Y tế đã ban hành các quyết định thành lập một số trạm y tế (TYT) trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 788 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, các TYT này chính thức hoạt động kể từ ngày 1.1.2020. Tuy nhiên đến nay, biển tên của một số trụ sở chính, cơ sở thuộc TYT xã mới vẫn là tên các xã cũ. Ví dụ TYT xã Kim Khê sáp nhập với TYT xã Kim Lương thành TYT xã Kim Liên (Kim Thành) nhưng TYT vẫn đề xã Kim Lương (ảnh chụp chiều 18.7); TYT các xã Đông Kỳ, Tây Kỳ và Tứ Xuyên sáp nhập thành TYT xã Chí Minh (Tứ Kỳ) nhưng biển vẫn đề TYT xã Tây Kỳ (ảnh chụp sáng 19.7).

Đề nghị, các đơn vị sớm cập nhật biển tên theo tên xã mới sau khi sáp nhập.
HOÀNG QUÂN (Tứ Kỳ)