Gần 2/3 số quầy thuốc chưa kết nối liên thông

THỨ NĂM, 21/05/2020 21:11:19

Theo Sở Y tế, tất cả 176 nhà thuốc trong tỉnh và 218 quầy thuốc (chiếm 34,9% tổng số quầy thuốc) đã ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối liên thông qua nhiều phần mềm.

Tỷ lệ các quầy thuốc kết nối liên thông đạt thấp do nhiều quầy thuốc tại các thôn, xã thiếu cơ sở vật chất (máy tính, internet) nên chưa thực hiện được, trình độ công nghệ thông tin của các nhân viên quầy thuốc còn hạn chế. Một số nhà thuốc đã kết nối nhưng chưa cập nhật thường xuyên, đầy đủ dữ liệu trên phần mềm.

Sở Y tế vừa yêu cầu các nhà thuốc, quầy thuốc đã thực hiện kết nối liên thông phải cập nhật dữ liệu đầy đủ vào phần mềm "Cơ sở dữ liệu dược quốc gia" ngay sau khi phát sinh số liệu mua, bán, hủy thuốc..., tránh hiện tượng đã kết nối nhưng không nhập liệu, nhập liệu nhưng không đầy đủ, nhập liệu hóa đơn đầu vào nhưng khi bán hàng không cập nhật dữ liệu bán ra. Thường xuyên theo dõi hạn sử dụng thuốc. Trong 3 tháng, cơ sở không cập nhật dữ liệu trên phần mềm, Sở Y tế sẽ khóa tài khoản liên thông đã cấp. Đây là tiêu chí bắt buộc để các nhà thuốc, quầy thuốc được phép hoạt động. Các nhà thuốc, quầy thuốc chưa kết nối liên thông phải khẩn trương thực hiện...

PV