100% số xã, phường, thị trấn có kết nối họp trực tuyến

THỨ BA, 21/09/2021 13:24:01

Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương vừa hoàn thành việc lắp đặt phòng họp trực tuyến tại 128 xã, thị trấn trong tỉnh.

Đến nay, tất cả 235 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã được lắp đặt hệ thống đường truyền, phương tiện, đủ điều kiện họp trực tuyến từ Trung ương đến cơ sở. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các địa phương triển khai hệ thống hội nghị trực tuyến đến cấp xã, bảo đảm kết nối phục vụ Thủ tướng chỉ đạo thông suốt từ Trung ương đến cấp xã. 
 
PV