Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền cho Thường trực Tỉnh ủy việc gì trong công tác cán bộ?

THỨ HAI, 06/02/2023 15:30:20

Trong phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền cho Thường trực Tỉnh uỷ những việc sau:

1. Quyết định nhận xét, đánh giá, bố trí, giới thiệu ứng cử; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển; khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chính sách đối với tổng giám đốc, phó tổng giám đốc (giám đốc, phó giám đốc) công ty TNHH một thành viên của Nhà nước và phó chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc (giám đốc, phó giám đốc) công ty CP là doanh nghiệp hạng I mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

2. Chỉ định bổ sung, thay thế uỷ viên ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy; chỉ định bổ sung ủy viên ban chấp hành đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

3. Quyết định chuẩn y ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư; uỷ viên ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra các Huyện ủy, Thị ủy, Thành uỷ và Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy.

4. Tham gia ý kiến với ban cán sự đảng, đảng đoàn các cơ quan, đơn vị ở Trung ương về đánh giá, quy hoạch, bố trí, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ là cấp phó của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của ngành dọc công tác và sinh hoạt đảng tại địa phương, bổ nhiệm thẩm phán trung cấp trở lên công tác ở toà án nhân dân cấp tỉnh (trừ cấp phó của các đơn vị công an, quân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án Nhân dân tỉnh).

5. Cho ý kiến về bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm lại, nghỉ hưu, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ thuộc quyền quản lý của đảng đoàn, ban cán sự đảng các cơ quan nhà nước hoặc tổ chức quần chúng đối với các trường hợp mà các tổ chức đảng thấy cần phải xin ý kiến thường trực cấp ủy trước khi quyết định.

6. Quyết định nâng lương, nâng ngạch, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; quyết định cử đi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

7. Quyết định thẩm tra cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý khi có vấn đề phải xem xét về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay theo quy định của Bộ Chính trị và một số vấn đề quan trọng khác về cán bộ (bằng cấp, học hàm, học vị, tài sản, thu nhập...) để đưa ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, kết luận.

8. Giao quyền cấp trưởng hoặc phân công tiếp nhận bàn giao và phụ trách các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; cho ý kiến để UBND tỉnh giao quyền cấp trưởng hoặc phân công tiếp nhận bàn giao và phụ trách các sở, ngành của tỉnh, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp tỉnh; các cơ quan, đơn vị khối nhà nước mà người đứng đầu thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

9. Quyết định tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên của Đảng bộ tỉnh theo quy định; công nhận cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945, cán bộ tiền khởi nghĩa.

10. Cho ý kiến và đề nghị về tặng thưởng huân chương hạng nhì, ba; huy chương các hạng; cờ, bằng khen của Chính phủ cho tập thể và cá nhân; danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, Thầy thuốc Ưu tú, Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ nhân Ưu tú. 

11. Định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ những vấn đề về cán bộ và công tác cán bộ theo ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo Quy định 619-QĐ/TU ngày 12.12.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử