Bình Giang lựa chọn giải phóng mặt bằng là công việc đột phá

THỨ TƯ, 24/02/2021 16:53:04

Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang đã thống nhất lựa chọn 2 nội dung công việc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao trong năm nay.

Thứ nhất là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trong huyện. Thứ hai là lãnh đạo nâng cao chất lượng quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Huyện ủy Bình Giang lựa chọn các công việc đột phá trên bởi vì thời gian tới huyện triển khai nhiều dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Công tác giải phóng mặt bằng ảnh hưởng lớn đến thu hút đầu tư và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương...
HN