Bổ sung, điều chỉnh chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

THỨ TƯ, 17/11/2021 17:27:27

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh chuẩn mực đạo đức theo 6 nội dung là với Đảng, Tổ quốc; nhân dân; công việc; đồng nghiệp; bản thân; thế lực thù địch.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có hướng dẫn rà soát, bổ sung, điều chỉnh chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới nhằm phù hợp truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc và các quy định mới của Đảng; tiếp tục nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời và nêu cao danh dự, lòng tự trọng của người cán bộ, đảng viên; cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức sát hợp từng đối tượng cán bộ, đảng viên theo ngành nghề, lĩnh vực, vị trí công tác, lứa tuổi, giới tính với khát vọng phát triển, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Việc xây dựng các chuẩn mực cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá. Việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh chuẩn mực đạo đức cần được triển khai nghiêm túc, bài bản, chu đáo, tránh làm qua loa đại khái; coi trọng tính hiệu quả, thiết thực và đề cao tính tự giác thực hiện của cán bộ, đảng viên.

Theo đó, việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh chuẩn mực đạo đức theo 6 nội dung là với Đảng, Tổ quốc; nhân dân; công việc; đồng nghiệp; bản thân; thế lực thù địch.

Đối với các tổ chức cơ sở đảng, thực hiện theo theo 3 bước, gồm tổ chức hội nghị cấp ủy để thảo luận  rà soát, bổ sung, điều chỉnh chuẩn mực đạo đức; tổ chức hội nghị cấp ủy mở rộng để lấy ý kiến tham gia dự thảo chuẩn mực đạo đức sửa đổi, bổ sung; tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện chuẩn mực đạo đức sửa đổi, bổ sung.

Đối với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành, các đơn vị đặc thù, căn cứ chuẩn mực đạo đức do ngành dọc cấp trên xây dựng và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh cho sát với đặc thù, nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị mình. Trong quá trình thực hiện, cần tổ chức tuyên truyền sâu rộng, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân hưởng ứng, thực hiện, theo dõi, đánh giá. Định kỳ cuối năm có kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức. Việc triển khai thực hiện rà soát, bổ sung, điều chỉnh chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quý IV.2021.

PV