Cẩm Giàng thực hiện 2 công việc đột phá

THỨ BA, 25/02/2020 10:57:42

Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Giàng đã đăng ký thực hiện 2 công việc đột phá để tập trung lãnh đạo thực hiện trong năm 2020.

Công việc thứ nhất là tiếp tục thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá của tỉnh gồm xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy chế làm việc theo đúng thẩm quyền, quy định; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; nâng cao chất lượng tổ chức các hội nghị của cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn. Công việc thứ hai là tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa.

Đến nay, huyện Cẩm Giàng đã có 275 trong tổng số 278 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tổ chức xong đại hội, chiếm 98,9%.

Huyện ủy Cẩm Giàng đang tập trung chỉ đạo Đảng bộ xã Cẩm Phúc và Đảng bộ Chính quyền huyện làm điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuối tháng 3.
PV