Chính thức có Trang thông tin điện tử đại biểu dân cử tỉnh

THỨ BA, 21/09/2021 10:47:51

Trang thông tin điện tử đại biểu dân cử tỉnh được đổi tên từ Cổng thông tin điện tử Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND tỉnh từ tháng 9.2021.

Trang có địa chỉ truy cập tại http://dbdc.haiduong.gov.vn. 

Trang thông tin cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan của Quốc hội và HĐND tỉnh; hoạt động của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh…

Trang thông tin cũng là nơi tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, doanh nghiệp, cử tri và nhân dân với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền qua địa chỉ email: [email protected]
 
PV