Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, theo đúng “5 rõ”

THỨ TƯ, 26/01/2022 14:00:11

Sáng 26.1, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 53 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì Hội nghị lần thứ 53 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Phát biểu kết luận nội dung trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh năm 2022 và thời gian tới, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần đẩy mạnh hơn nữa, thực hiện toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực. Để tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cần tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các giải pháp mới, đột phá và tổ chức thực hiện theo đúng phương châm “5 rõ”. Các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, tổ chức thực hiện các công việc đột phá để khắc phục những hạn chế, tháo gỡ khó khăn, tạo đột phá trong công tác và lấy đây là căn cứ, định lượng đánh giá cán bộ. Phát huy tốt hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu để thúc đẩy, dẫn dắt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Có những giải pháp cụ thể để ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn liền với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và các nhiệm vụ khác trong công tác xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo dự thảo kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận tại Thông báo số 165-TB/UBKTTW, ngày 7.12.2021.

Cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, đúng nguyên tắc, trách nhiệm cao, đúng phương châm “5 rõ”. Đặc biệt, việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm phải rõ tiến độ, thời gian hoàn thành, tạo chuyển biến rất rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến thảo luận tại hội nghị, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo kế hoạch để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, triển khai thực hiện.

HOÀNG BIÊN