Hoàn thành Đại hội Đoàn cấp cơ sở trước ngày 31.5.2022

THỨ TƯ, 06/10/2021 13:28:15

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp bộ Đoàn tập trung chỉ đạo, tuyên truyền về Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Ban Chấp hành Đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội, đánh giá đúng thực trạng thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 5 năm qua, khẳng định kết quả đạt được và rút ra kinh nghiệm. Chuẩn bị tốt công tác nhân sự cơ quan lãnh đạo Đoàn các cấp, rà soát, bố trí công tác cán bộ Đoàn chuyên trách đến tuổi trưởng thành.

Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp phối hợp với Đoàn cấp trên lãnh đạo việc chuẩn bị nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đoàn khóa mới, bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đúng nguyên tắc. Chỉ đạo Đoàn các cấp phát động phong trào thi đua sôi nổi chào mừng đại hội với đa dạng hình thức tuyên truyền.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tổ chức đại hội trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tiến hành Đại hội Đoàn cấp cơ sở bắt đầu từ quý I.2022, hoàn thành trước ngày 31.5.2022; Đại hội cấp huyện và tương đương hoàn thành trước ngày 15.8.2022; Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIV hoàn thành trước ngày 15.10.2022.
MINH NGUYÊN