Quy trình nhân sự cấp ủy

THỨ BA, 05/05/2020 13:20:07

Hỏi: Quy trình nhân sự cấp ủy được thực hiện như thế nào?

Trả lời: Thực hiện theo Hướng dẫn số 23-HD/BTCTU ngày 27.11.2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cụ thể như sau:

- Về trình tự: Thực hiện quy trình nhân sự đối với các đồng chí tái cử, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy trước; sau khi xác định được số lượng các đồng chí tái cử theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, sau đó mới tiếp tục thực hiện quy trình nhân sự đối với các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy; đồng thời dự kiến phương án giới thiệu nhân sự cấp ủy đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND.

- Về số dư: Cấp ủy thảo luận, quyết định số dư từ 10-15%, so với tổng số cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy được cấp có thẩm quyền phân bổ trước khi thực hiện quy trình nhân sự theo quy định. Đối với những nơi có số lượng từ 3- 5 ủy viên thì số dư tối đa là 1 đồng chí. Trường hợp ở cuối danh sách giới thiệu có từ 2 người trở lên cùng có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì xem xét đưa cả vào danh sách để giới thiệu với đại hội đảng bộ. Nếu kết quả giới thiệu chưa đạt tỷ lệ số dư đã được cấp ủy thông qua thì cấp ủy tiếp tục quy trình giới thiệu cho đến khi bảo đảm số dư theo quy định.

- Về quy trình:

Bám sát điểm 4.3.2 mục II của Hướng dẫn số 23 HD/BTCTU ngày 27.11.2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy với một số nội dung sau:

+ Đối với các đồng chí tái cử cấp ủy thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp ủy hoặc tiểu ban nhân sự đối với những nơi không có ban thường vụ (lần 1).

Tiến hành rà soát đánh giá từng trường hợp và chuẩn bị danh sách cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy, phó bí thư, bí thư cấp ủy, lãnh đạo HĐND, UBND xã, phường, thị trấn đương nhiệm đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị cán bộ chủ chốt.

Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu (bằng phiếu kín) theo danh sách nhân sự tái cử đã được lập ở bước 1 (hội nghị được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt).

Bước 3: Tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ (lần 1).

Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, ban chấp hành đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín).

Bước 4: Tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp ủy (tiểu ban nhân sự) (lần 2).

Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 3 và kết quả khảo sát nhân sự (nếu có); ban thường vụ cấp ủy (tiểu ban nhân sự) xem xét, lập danh sách nhân sự tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 -2025 để trình hội nghị ban chấp hành đảng bộ (lần 2).

Bước 5: Tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ (lần 2).

Trình tự thực hiện:

(1). Phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị;

(2). Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có);

(3). Tập thể ban chấp hành đảng bộ thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín).

- Thực hiện việc bố trí, sắp xếp, phân công cấp ủy viên khóa mới ngay sau đại hội theo đúng phương án nhân sự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Cùng với việc phân công cấp ủy viên khóa mới, cấp ủy viên các cấp cần tiến hành sắp xếp, bố trí công tác hoặc kịp thời thực hiện chế độ chính sách và làm tốt công tác tư tưởng đối với các đồng chí cấp ủy viên không tái cử theo quy định của Đảng và Nhà nước.

- Đối với những đồng chí ở cấp huyện không tái cử, nhưng còn thời gian công tác từ 24 tháng đến dưới 30 tháng mới đến tuổi nghỉ hưu, nếu còn đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khỏe và có nguyện vọng công tác thì xem xét, bố trí công việc phù hợp (trừ các đồng chí có nguyện vọng nghỉ hưu sớm). Những đồng chí còn dưới 24 tháng mới đến tuổi nghỉ hưu, nếu địa phương, cơ quan, đơn vị có khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí công việc phù hợp thì cơ bản giữ nguyên chế độ và làm tốt công tác tư tưởng, động viên nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Những đồng chí có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì giải quyết chế độ, chính sách kịp thời theo quy định của Chính phủ. Cán bộ ở cấp xã thực hiện theo Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28.5.2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và quy định của Chính phủ.

- Về thời điểm thôi giữ chức vụ lãnh đạo HĐND, UBND và các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước có cơ cấu cấp ủy nhưng không tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025: Các đồng chí đến tuổi nghỉ hưu sau đại hội hoặc còn tuổi công tác nhưng không tham gia cấp ủy thì cho thôi đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo nêu trên ngay sau đại hội hoặc vào phiên họp thường kỳ gần nhất của HĐND sau đại hội. Riêng đối với các chức danh lãnh đạo HĐND, nếu nhân sự được chuẩn bị thay thế chưa là đại biểu HĐND thì để đồng chí đương nhiệm tiếp tục giữ chức vụ đến hết nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy