Tập trung kiểm tra, giám sát lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm

THỨ TƯ, 10/08/2022 17:24:31

Thông tin trên nêu trong Kế hoạch số 99 - KH/TU ngày 10.8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18.4.2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu từ năm nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh thực hiện kiểm tra, giám sát theo phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, những nơi nội bộ mất đoàn kết, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kê khai tài sản, thu nhập... Tăng cường kiểm tra công tác xây dựng pháp luật gắn với trách nhiệm của người đứng đầu để phòng chống vi phạm trong việc ban hành văn bản pháp luật có lồng ghép “lợi ích nhóm”, lợi ích cục bộ.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện miễn nhiệm, từ chức của cán bộ, đảng viên không đủ năng lực, uy tín liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu. Chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, nhất là dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội. Xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời, đồng bộ các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu thực hiện luân chuyển cán bộ kiểm tra cấp tỉnh, cấp huyện sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác cán bộ. Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Kết luận 34-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 52-KH/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Kế hoạch số 99- KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị; thời gian hoàn thành trong Quý III năm 2022.

PV