Tứ Kỳ: Thực hiện 3 công việc đột phá trong năm nay

THỨ BA, 31/03/2020 11:21:19

Ban Thường vụ Huyện ủy Tứ Kỳ đã thống nhất chọn 3 công việc đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm nay.

Đó là xử lý rác thải sinh hoạt, giảm ô nhiễm môi trường nông thôn; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, giữa huyện với cơ sở; hoàn thành giải phóng mặt bằng, thi công dự án đường Tây Nguyên kéo dài và đường tránh thị trấn Tứ Kỳ.

Để thực hiện các công việc trên, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tích cực kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về môi trường. Huyện triển khai thí điểm lò đốt rác; tiếp tục sắp xếp hệ thống bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... 
     
    PV