Nam Sách thực hiện đạt và vượt 9 chỉ tiêu Đề án Xây dựng chính quyền điện tử

THỨ NĂM, 17/11/2022 18:04:26

Thực hiện Đề án “Xây dựng chính quyền điện tử huyện Nam Sách giai đoạn 2020-2025”, đến nay, Nam Sách đã có 9 trong tổng số 16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.


Nhằm hoàn thành 7 chỉ tiêu chưa đạt và thực hiện nhiệm vụ đến giữa nhiệm kỳ, huyện Nam Sách tiếp tục hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Trong ảnh: Bộ phận một cửa xã Nam Trung
3 chỉ tiêu vượt kế hoạch gồm: tích hợp 100% số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với Cổng dịch vụ công quốc gia (chỉ tiêu đề án 50%); 100% số thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (chỉ tiêu đề án 80%); 95% số người dân và doanh nghiệp hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính (chỉ tiêu đề án 90%).

6 chỉ tiêu đạt kế hoạch gồm: 100% các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn được triển khai, đồng bộ các hệ thống thông tin, sử dụng phần mềm dùng chung của tỉnh; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phổ biến được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; xây dựng cơ sở dữ liệu của huyện đồng bộ làm nền tảng để triển khai chính quyền điện tử; 100% số cán bộ lãnh đạo, công chức xã, thị trấn được đào tạo kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin; 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thành thạo máy tính và các ứng dụng công nghệ thông tin; Cổng thông tin điện tử của huyện, xã tích hợp phần mềm tra cứu văn bản và các thông tin từ Trung ương đến cơ sở.

Nhằm hoàn thành 7 chỉ tiêu chưa đạt và thực hiện nhiệm vụ đến giữa nhiệm kỳ, huyện Nam Sách tiếp tục hướng dẫn người dân và doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; sử dụng hiệu quả các phần mềm giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường trao đổi công việc qua email công vụ; sử dụng hiệu quả chữ ký số chuyên dùng tại UBND cấp xã...
PHONG TUYẾT