Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu về công tác phòng chống tham nhũng

Đó là yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong chỉ thị mới ban hành về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.