Giải phóng mặt bằng đúng tiến độ là công việc đột phá của Thành ủy Hải Dương

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương đã đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm vụ đột phá, sáng tạo năm 2023 là “Tiếp tục phấn đấu giải phóng mặt bằng đúng tiến độ”.