Kinh Môn phấn đấu hoàn thành kích hoạt 100% tài khoản định danh điện tử trong 15 ngày

Thị xã Kinh Môn phấn đấu 100% số tài khoản định danh điện tử đã đăng ký được kích hoạt trước ngày 15.6.