Từ 7.5, Thư viện tỉnh không phục vụ đọc sách tại chỗ

Thư viện tỉnh vừa có thông báo chỉ phục vụ bạn đọc có nhu cầu mượn sách về nhà.