Việt Nam sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình khi Liên hợp quốc yêu cầu

Chỉ trong thời gian hơn 7 năm, Việt Nam đã triển khai được 3 lượt đơn vị và hơn 50 lượt cá nhân đi tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình tại trụ sở Liên hợp quốc và tại các phái bộ.