Bộ Quốc phòng hướng dẫn quy trình thực hiện chế độ ưu đãi người có công

Theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ Quốc phòng đã có hướng dẫn cụ thể 24 quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng.