Phát huy sức mạnh nhân dân trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Việc làm cần thiết hiện nay là phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.