Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, gắn kết quả thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp với trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.