Đường 390E bên Hải Phòng vẫn bị chặn bằng những chồng gạch

THỨ SÁU, 19/11/2021 11:19:32