Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương có quyền hạn gì trong công tác cán bộ?

THỨ TƯ, 25/01/2023 09:36:40

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định kiểm tra, giám sát công tác cán bộ và cán bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng trong phạm vi phụ trách...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương có trách nhiệm, quyền hạn trong phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử như sau:

1. Quyết định phân công công tác đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Tuyển chọn, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, phân công, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, tái cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái; cho thôi giữ chức vụ; tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ, cho từ chức, miễn nhiệm, cách chức; khen thưởng, kỷ luật; thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban, phó trưởng ban Đảng của Tỉnh ủy và tương đương; Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh; Trưởng đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; trưởng, phó các ban của HĐND tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Giám đốc, Phó Giám đốc sở và tương đương; Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cấp trưởng và cấp phó các đoàn thể chính trị - xã hội, một số tổ chức hội cấp tỉnh; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng công lập; giám đốc, phó giám đốc bệnh viện đa khoa, chuyên khoa cấp tỉnh; chủ tịch công ty TNHH một thành viên của nhà nước và chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần là doanh nghiệp hạng I mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

3. Quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh (trừ các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý), Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các chức danh khác thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

4. Chuẩn bị nhân sự để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư giới thiệu ứng cử các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh; chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giới thiệu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

5. Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá, quy hoạch, bố trí, phân công, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, tái cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái; cho thôi giữ chức vụ; tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ, cho từ chức, miễn nhiệm, cách chức; khen thưởng, kỷ luật; thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh cán bộ thuộc quyền quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư công tác tại địa phương. Cho ý kiến về nhân sự dự kiến điều động, luân chuyển về các địa phương, cơ quan, đơn vị và việc xét phong, thăng quân hàm cấp tướng (nếu có) khi có yêu cầu của Trung ương.

6. Quyết định việc phân cấp quản lý cán bộ đối với ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo (nơi không có ban cán sự đảng, đảng đoàn) ở các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, ban thường vụ các đoàn thể (nơi không có đảng đoàn); đối với cấp ủy cấp huyện và tương đương.

7. Quyết định kiểm tra, giám sát công tác cán bộ và cán bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng trong phạm vi phụ trách.

8. Tham gia ý kiến với ban cán sự đảng, đảng đoàn các cơ quan, đơn vị ở Trung ương về đánh giá, quy hoạch, bố trí, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ, khen thưởng, kỷ luật đối với cấp trưởng, cấp phó của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, cấp trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của ngành dọc công tác và sinh hoạt đảng tại địa phương. Tham gia ý kiến với Đảng ủy Quân khu 3 về nhân sự Chỉ huy trưởng, Chính ủy, Phó Chỉ huy trưởng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; với Đảng ủy Công an Trung ương về nhân sự Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

9. Quyết định tăng thêm số lượng cấp uỷ viên của Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy theo quy định của Điều lệ Đảng.

10. Cho ý kiến về nhân sự của tỉnh giới thiệu ứng cử để bầu đại biểu Quốc hội, về cơ cấu nhân sự giới thiệu ứng cử để bầu đại biểu HĐND tỉnh.

11. Xem xét, kết luận về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

12. Cho ý kiến về đề nghị tặng thưởng các danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân, Thầy thuốc Nhân dân, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ nhân Nhân dân; tặng thưởng huân chương hạng nhất, huân chương bậc cao các loại cho các tập thể và cá nhân.

(Theo Quy định 619 - QĐTU ngày 12.12.2022 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử)