Để đại hội thực sự thành công

THỨ TƯ, 27/05/2020 09:00:14

Đại hội chỉ thực sự thành công khi cả hai nội dung lớn là chỉ ra được việc và tìm đúng người giải quyết công việc một cách xuất sắc nhất được thực hiện nghiêm túc, trí tuệ và giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Đại hội Đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Sự thành công của đại hội là kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo, tầm nhìn, khát vọng của mỗi đảng viên, địa phương, cơ quan, đơn vị...

Đại hội giải quyết 2 nội dung quan trọng nhất là phương hướng phát triển và công tác nhân sự.

Tại đại hội sẽ xem xét báo cáo chính trị. Báo cáo tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ 5 năm  qua của Đảng bộ. Báo cáo rất cần phản ánh đúng, toàn diện và làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, đặc biệt là nguyên nhân của khuyết điểm. Qua đó rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, nhất là sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, người đứng đầu. Phương hướng phát triển 5 năm tới cũng cần được đề cập thỏa đáng trong báo cáo và trong thảo luận.

Công tác nhân sự phải chặt chẽ, đúng quy chế, quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước…

Hai nội dung trên làm tốt thì đại hội thành công nhưng việc thực hiện không đơn giản. Nhiều tổ chức đảng đại hội được đánh giá thành công mà vẫn có nhiều đảng viên tâm tư về cả báo cáo chính trị cũng như công tác nhân sự. Có không ít đảng viên khi đại hội xong nhưng không nắm chắc nội dung báo cáo chính trị cụ thể như thế nào, đặc biệt là phương hướng phát triển trong 5 năm tiếp theo. Báo cáo chính trị của không ít tổ chức đảng sao chép, thụ động, chung chung, nhiệm kỳ trước thế nào thì nhiệm kỳ sau tương tự, cấp trên thế nào thì cấp dưới cũng vậy, hiếm thấy sự sáng tạo, đột phá thể hiện trong các báo cáo. Văn kiện của tổ chức đảng không phản ánh được sức sống và xu hướng vận động thì sao thực hiện tốt vai trò dẫn lối, chỉ đường lãnh đạo hệ thống chính trị?

Để báo cáo sát đúng và đề ra được những giải pháp hiệu quả trong nhiệm kỳ tới rất cần sự đóng góp ý kiến của mỗi đảng viên. Do đó, ngay từ khi dự thảo, các đảng viên phải thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc xây dựng báo cáo trình đại hội.

Trước đại hội, một vấn đề nóng hay được bàn là bầu ai, chọn ai vào ban chấp hành, ai là bí thư... nhưng rất ít người để tâm đến sách lược và chiến lược của tổ chức. Đại biểu phải tìm người có năng lực thực thi nhiệm vụ, có quyết tâm và hoài bão biến ý chí, khát vọng của tập thể thành hiện thực để bầu vào ban chấp hành. Nhiệm vụ nào thì cần con người có khả năng giải quyết nhiệm vụ ấy... Nhưng hiện tượng không nắm vững phương hướng phát triển, mục tiêu, giải pháp cụ thể đã bầu ra nhân sự còn diễn ra. Đây là hạn chế cần khắc phục.

Mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cấp ủy các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, lợi ích nhóm, bè phái, lấy danh nghĩa tập thể để che giấu ý đồ cá nhân. Đại hội chỉ thực sự thành công tốt đẹp khi cả hai nội dung lớn là chỉ ra được việc và tìm đúng người giải quyết công việc một cách xuất sắc nhất được thực hiện nghiêm túc, trí tuệ và giữ nghiêm kỷ luật Đảng.
 
ĐỖ THỊ LAN (Trường Chính trị tỉnh)