Đã kiểm kê được 7.347 cổ vật

THỨ BẢY, 01/10/2022 09:30:23

Việc kiểm kê giúp các địa phương tổng hợp được số lượng, hiện trạng các di vật, cổ vật tại di tích.

Bảo vật quốc gia trống đồng Hữu Chung lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh

Từ năm 2017 đến hết tháng 9.2022, cơ quan chức năng đã thực hiện 4 cuộc kiểm kê với 643 cổ vật ở huyện Cẩm Giàng, 634 cổ vật tại huyện Gia Lộc, 456 cổ vật tại huyện Nam Sách và 403 cổ vật ở huyện Tứ Kỳ.

Việc kiểm kê cổ vật trên địa bàn tỉnh thực hiện từ năm 1999, được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho Bảo tàng tỉnh phối hợp các cấp chính quyền, Phòng Quản lý di sản văn hóa, Phòng Văn hóa - Thông tin, các Ban quản lý di tích cấp huyện tiến hành kiểm kê, đăng ký, lập hộ chiếu khoa học, phổ thông cho cổ vật. Toàn tỉnh đã có 7.347 cổ vật được kiểm kê.

Hoạt động này giúp các địa phương tổng hợp được số lượng, hiện trạng các di vật, cổ vật tại di tích. Trên cơ sở đó đưa ra giải pháp quản lý, bảo vệ, bảo quản cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng di tích, địa phương.

NGỌC THỦY