[Đồ họa] 5 tiêu chí ứng xử trong gia đình 

THỨ NĂM, 22/09/2022 18:40:31

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các địa phương chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và triển khai hiệu quả “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”.