Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

THỨ SÁU, 03/03/2023 14:12:36

Việc quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương được thực hiện theo Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 21.10.2022 của UBND tỉnh.

Trong đó có một số nội dung đáng chú ý sau:

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

- Các sở quản lý chuyên ngành tổ chức lập quy hoạch xây dựng theo quy định, chủ trì giúp UBND tỉnh cung cấp thông tin quy hoạch do UBND tỉnh phê duyệt.

- Ban Quản lý các khu công nghiệp có trách nhiệm cung cấp thông tin quy hoạch trong khu công nghiệp. 

- UBND huyện, thị xã, thành phố cung cấp thông tin quy hoạch khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.

Công bố và lưu trữ hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng

1. Công bố công khai quy hoạch: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng, UBND các cấp, các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức công bố quy hoạch theo quy định như sau:

a) Các sở quản lý chuyên ngành tổ chức công bố quy hoạch được giao tổ chức lập.

b) UBND TP Hải Dương tổ chức công bố quy hoạch chung TP Hải Dương. 

c) UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức công bố quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung các khu chức năng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.

d) UBND cấp xã tổ chức công bố quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn và các quy hoạch do mình tổ chức lập.

đ) Chủ đầu tư dự án tổ chức công bố quy hoạch xây dựng khu vực được giao đầu tư.

- Hình thức công bố: theo quy định pháp luật quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị hiện hành và cập nhật công bố trên trang thông tin điện tử Cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh Hải Dương tại địa chỉ http://quyhoach.haiduong.gov.vn.

2. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi đồ án quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan tổ chức lập quy hoạch phải nộp hồ sơ lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ, gửi về các cơ quan sau:

a) UBND tỉnh lưu 1 bộ hồ sơ gồm: thuyết minh, bản vẽ.

b) Sở Xây dựng lưu 1 bộ hồ sơ, gồm: thuyết minh, bản vẽ, 1 đĩa CD (chứa nội dung bản vẽ, thuyết minh, quy định quản lý quy hoạch); quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng; các văn bản pháp lý liên quan.

c) UBND cấp huyện có liên đến phạm vi đồ án quy hoạch xây dựng lưu 1 bộ hồ sơ gồm: thuyết minh, bản vẽ, 1 đĩa CD (chứa nội dung bản vẽ, thuyết minh, quy định quản lý quy hoạch); quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng; các văn bản pháp lý liên quan.

d) UBND cấp xã có liên quan đến phạm vi đồ án quy hoạch xây dựng lưu 1 bộ hồ sơ gồm: thuyết minh, bản vẽ, 1 đĩa CD (chứa nội dung bản vẽ, thuyết minh, quy định quản lý quy hoạch); quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng; các văn bản pháp lý liên quan.

đ) Các đồ án quy hoạch xây dựng do UBND cấp huyện phê duyệt thì chủ đầu tư có trách nhiệm gửi 1 bộ hồ sơ cho Sở Xây dựng để quản lý gồm: thuyết minh, bản vẽ, quyết định phê duyệt (kèm theo đĩa CD chứa thuyết minh và bản vẽ được duyệt).

e) Đối với đồ án quy hoạch xây dựng khu công nghiệp thì Ban Quản lý các khu công nghiệp lưu 1 bộ hồ sơ gồm: thuyết minh, bản vẽ, quyết định phê duyệt.

g) Cơ quan tổ chức lập quy hoạch lưu 3 bộ hồ sơ, gồm: thuyết minh, bản vẽ, 1 đĩa CD (chứa nội dung bản vẽ, thuyết minh, quy định quản lý quy hoạch); quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng; các văn bản pháp lý liên quan.
KT (tổng hợp)