Sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024

THỨ HAI, 06/12/2021 13:30:07

Theo UBND tỉnh, cần sửa đổi, bổ sung bảng giá đất vì một số tuyến đường mới chưa được xác định vị trí, một số địa phương có thay đổi về ranh giới hành chính, sự biến động của thị trường bất động sản...

Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII đã xem xét tờ trình của UBND tỉnh đề nghị sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 13.12.2019 của HĐND tỉnh.

Tờ trình đề xuất điều chỉnh, bổ sung nhiều vị trí đất ở tại đô thị, đất thương mại dịch vụ tại đô thị, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị (ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề) tại các địa phương trong tỉnh. Cụ thể, tại TP Hải Dương: Điều chỉnh 16 vị trí đất, bổ sung 46 vị trí đất, bỏ tên 3 vị trí đất. Tại TP Chí Linh: Điều chỉnh 19 vị trí đất, bổ sung 13 vị trí đất. Tại thị xã Kinh Môn: Điều chỉnh tên 93 vị trí đất (do đặt tên đường phố mới); điều chỉnh tách, gộp 7 vị trí đất. Ở huyện Nam Sách: Điều chỉnh tên 1 vị trí đất, điều chỉnh tách 1 vị trí đất…

Với đất thương mại, dịch vụ trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung 3 vị trí và bỏ nội dung quy định: “Trường hợp hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề chưa hoàn chỉnh hoặc chưa có hạ tầng thì cho phép áp dụng giá đất bằng 80% giá đất vị trí tương ứng trong bảng giá đất (không áp dụng cho vị trí thuê đất giáp đường giao thông chính có tên trong bảng giá đất của tỉnh)”.

Với đất ở nông thôn, đất thương mại dịch vụ tại nông thôn, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn (ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề) cũng được đề nghị điều chỉnh tên vị trí đất, bổ sung vị trí đất tại các địa phương.

Theo UBND tỉnh, cần sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 vì trong quá trình triển khai thực hiện, đến nay một số tuyến đường, vị trí đất tại các dự án dân cư, điểm dân cư đã được đầu tư xây dựng mới, đưa vào sử dụng nhưng chưa được xác định vị trí cụ thể trong bảng giá đất. Một số địa phương có thay đổi về ranh giới hành chính (sáp nhập), đặt thêm tên đường mới. Ngoài ra, do sự biến động của thị trường bất động sản, phát triển kinh tế - xã hội nên một số vị trí đất có lợi thế thương mại thay đổi làm tăng giá trị thửa đất.

Nếu được HĐND tỉnh thông qua, nội dung sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 sẽ được UBND tỉnh ban hành quyết định và công bố công khai để thực hiện từ ngày 1.1.2022 đến ngày 31.12.2024.
PV